Lekcja 3: Szeregowo i równolegle.

Poprzednio badaliśmy i obliczaliśmy jaki jest prąd i napięcie w obwodzie w którym rezystory są połączone szeregowo. Dla przypomnienia połączenie takie obrazuje schemat:

Rys. 1 Schemat układu w którym rezystory połączone są szeregowo.
Połączenie szeregowe to po prostu takie, w którym poszczególne elementy połączone są w szeregu, jeden za drugim. Z lekcji 2 wiemy, że:

  •  w całym takim układzie natężenie prądu jest stałe, niezależnie od tego, w którym miejscu dokonamy jego pomiaru.  
  • rezystancja całkowita to nic innego jak suma rezystancji poszczególnych rezystorów
Rc = R1 + R2 + R3
  • suma spadków napięć na poszczególnych rezystorach równa się napięciu baterii.
UB1 = UR1 + UR2 + UR3
Do jakich wniosków dojdziemy badający obwód, w którym rezystory połączono równolegle? Standardowo zaczniemy od schematu układu:

Rys. 2 Schemat układu w którym rezystory połączone są ze sobą równolegle i szeregowo.
Oznaczenia na schemacie odpowiadać będą wartością elementów z lekcji 2:
B1 – to koszyk baterii z 4 paluszkami AA, każdy o napięciu znamionowym 1,5V (dalej dla uproszczenia będę mówić o nim jak o pojedynczej baterii)
R1 – rezystor 22kΩ (paski czerwony/ czerwony/pomarańczowy/złoty)
R2 – rezystor 10kΩ (paski brązowy/czarny/pomarańczowy/złoty)
R3 – rezystor 2,2kΩ (paski czerwony/czerwony/czerwony/złoty)
Zbudujmy nasz układ na płytce stykowej:

Jaka będzie rezystancja całkowita Rc wszystkich rezystorów w naszym układzie? Zanim odpowiem na to pytanie zauważmy, że tylko rezystory R1 i R2 są połączone ze sobą równolegle. Na początek zajmiemy się tylko nimi. Jak już pisałam we wcześniejszym poście (który znajdziecie tutaj) wzór na rezystancję rezystorów połączonych równolegle to:

R1,2 = (R1 * R2) / (R1 + R2)
R1,2 = (22kΩ x 10kΩ) / (22kΩ + 10kΩ)
R1,2 =  220kΩ / 32k
R1,2 =  6,9kΩ (w zaokrągleniu)
R1,2 = 6900

Łączna rezystancja rezystorów R1 i R2 wynosi 6,9kΩ. Teraz spójrzmy jeszcze raz na schemat – rezystory R1 i R2 w stosunku do rezystora R3 są połączone szeregowo. Uproszczenie schematu pozwoli to uwypuklić: 

Rys. 3 Kolejne etapy przekształcania obwodu: a) schemat obwodu początkowego, b) schemat obwodu równoważnego po zastąpieniu dwóch gałęzi jedną gałęzią zastępczą o rezystancji R1,2, c) schemat obwodu równoważnego po zastąpieniu rezystorów R1,2 i R3 rezystorem Rc.
Należy pamiętać, że podczas zastępowania obwodu początkowego schematem równoważnym napięcie i prąd w nieprzekształconej części układu musi pozostać niezmienione!
Wracając do tematu: skoro rezystory R1 i R2 są połączone ze sobą równolegle a szeregowo z  rezystorem R3, to wystarczy zsumować obliczoną przed chwilą rezystancję R1,2 z rezystorem R3, aby otrzymać rezystancję całkowitą Rc:
Rc = [(R1 * R2) / (R1 + R2)] + R3
Rc = R1,2 + R3
Rc = 6,9kΩ + 2,2kΩ
Rc =  9,1kΩ
Rc =  9100Ω

Wiemy juz w jaki sposób obliczyć rezystancję całkowitą naszego układu. Pamiętajmy, że wyliczyliśmy ją na podstawie nominalnych wartości rezystancji użytych rezystorów. Jako ćwiczenie proponuję, aby w analogiczny sposób obliczyć jaka jest rzeczywista rezystancja całkowita w waszych układach (po zmierzeniu rezystancji wszystkich rezystorów multimetrem). U mnie wyniosła ona 9,1kΩ.

Do obliczenia natężenia prądu potrzebne jest już tylko napięcie dostarczane przez baterię:

Rys. 4 Po lewej: schemat podłączenia multimetru do układu, po prawej: pomiar napięcia po dwóch stronach baterii.

W moim obwodzie bateria, czyli źródło napięcia dostarcza do układu 6,10V. Obliczmy natężenie I:

I = U / Rc
I = 6,10V / 9100Ω
I =  0,00067A
I = 0,67mA = 670µA

Przyjrzyjmy się teraz napięciu w układzie przykładając sondy miernika w różnych miejscach:

Rys. 5 Po lewej: schemat podłączenia multimetru do układu; po prawej: pomiar spadku napięcia na rezystorze R1.
Rys. 6 Po lewej: schemat podłączenia multimetru do układu; po prawej: pomiar spadku napięcia na rezystorze R2.
Rys. 6 Po lewej: schemat podłączenia multimetru do układu; po prawej: pomiar spadku napięcia na rezystorze R3.

Moja bateria dostarcza do obwodu napięcie równe 6,10V. Co ciekawe spadek napięcia na rezystorach połączonych równolegle jest taki sam (wynosi po 4,60V), mimo że mają one różną rezystancję. Spadek na rezystorze R3 to 1,49V.

Czy takie same wartości otrzymamy z wyliczeń?

UR1,2 =  I x R1,2
UR1,2 = 670µA x 6,9k
UR1,2 = 4,62V
UR3 = I x R3
UR3 = 670µA x 2,2kΩ
 UR3 = 1,47V
Wyniki wyszły niemal identyczne :)

Teraz zmierzmy jakie jest natężenie w poszczególnych punktach układu:

Rys. 7 Po lewej: schemat połączenia amperomierza do układu; po prawej: pomiar natężenia prądu I.
Rys. 8 Po lewej: schemat połączenia amperomierza do układu; po prawej: pomiar natężenia prądu I1.
Rys. 9 Po lewej: schemat połączenia amperomierza do układu; po prawej: pomiar natężenia prądu I2.

Bateria dostarcza do układu napięcie  6,10V w zamkniętym obwodzie pokazanym na rys. 7. płynie prąd o  natężeniu 670µA. Doprowadzone napięcie do pierwszego węzła  w obu gałęziach pozostaje takie samo  i wynosi 4,60V. Natężenie prądu (które możemy wyobrazić sobie jako płynące elektrony) dzieli się na dwie gałęzie, część „wodo-elektronów” płynie gałęzią oznaczoną I1, a część gałęzią I2. W drugim węźle gałęzie I1 i I2 znów łączą się ze sobą dając natężenie I. W tym miejscu doszliśmy do pierwszego prawa Kirchoffa: dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających od węzła. W naszym przypadku:

I = I1 + I2

Zobaczmy jeszcze czy wyliczone natężenie będzie takie samo jak to zmierzone:

I1 = UR1 / R1
I1 = 4,62V / 22k
I1 =  210µA
I2 = UR2 / R2
I2 = 4,62V / 10k
I2 =  460µA
I = I1 + I2
I =  210µA + 460µA
Tutaj także wyniki uzyskane doświadczalnie są bardzo zbliżone do otrzymanych wyliczeń :)
Na koniec jeszcze podsumowanie dzisiejszej lekcji w poniższej tabelce:

POŁĄCZENIE
SZEREGOWE
POŁĄCZENIE
RÓWNOLEGŁE
·         Napięcie  jest różne na każdym rezystorze gdy  rezystory mają różną wartość rezystancji
·         Napięcie  jest jednakowe na każdym rezystorze
·         Rezystancja całkowita:
Rc = R1 + R2
·         Rezystancja całkowita:
R1,2 = (R1 * R2) / (R1 + R2)
·         Natężenie prądu jest jednakowe
·         Natężenie prądu jest różne w każdej gałęzi gdy rezystory różnią się rezystancją
Drugie prawo Kirchoffa (prawo napięciowe):
suma napięć źródłowych w obwodzie prądu stałego równa się sumie napięć odbiornikowych
Pierwsze prawo Kirchoffa:
dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających od węzła

Jedna myśl nt. „Lekcja 3: Szeregowo i równolegle.

Dodaj komentarz