Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Systemy liczbowe

Zgodnie z definicją system liczbowy jest jedynie zbiorem reguł odnoszących się do zapisu i nazewnictwa liczb. Innymi słowy ta sama liczba, mimo że będzie oznaczać tą samą ilość czegoś w zależności od przyjętego systemu liczbowego może mieć różny zapis i nazwę.

np. liczba 235 w systemie dziesiętnym odpowiada liczbie 11101011 w systemie dwójkowym oraz liczbie EB w systemie szesnastkowym

SYSTEM DZIESIĘTNY

Jest to system liczbowy którym posługujemy się na co dzień. Opiera się on na dziesięciu cyfrach: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Z tych cyfr możemy zbudować każdą liczbę. Zasada jest prosta: po cyfrze 9 występuje liczba 10, którą tworzymy poprzez zastąpienie cyfry 9 cyfrą 0 i postawienie przed nią jedynki. To samo dzieje się gdy dojdziemy do liczby 19. Następna w kolejności jest liczba 20 utworzona poprzez zastąpienie 9 cyfrą 0, a jedynki cyfrą 2.

Jako przykład weźmy liczbę 235. Przyjrzyjmy się jej: cyfra 2 to cyfra setek, cyfra 3 to cyfra dziesiątek, a cyfra 5 to cyfra jedności. Wobec powyższego liczbę 235 możemy zapisać jako:

200 + 30 + 5

czyli 2 x 100 + 3 x 10 + 5 x 1

czyli 2 x 102 + 3 x 101 + 5 x 100

SYSTEM DWÓJKOWY (BINARNY)

Omówiliśmy już algebrę Bool’a, która operuje zmiennymi o wartościach 0 i 1, jak również układy logiczne (lekcja 12, 13 i 14), które obecność określonego sygnału odczytywały jako 1, a jego brak jako 0. W związku z powyższym na pewno rozumiecie dlaczego komputery, których procesory są zbudowane z licznych układów logicznych posługują się systemem dwójkowym.

System dwójkowy opiera się jedynie na dwóch cyfrach: 0 i 1.

Z tych cyfr możemy zbudować każdą inną liczbę. Po cyfrze 0 i 1 występuje liczba 10 (odpowiadająca liczbie 2 w systemie dziesiętnym) – jako że w systemie dwójkowym nie ma większej cyfry od 1 zastępujemy ją cyfrą 0 i dodajemy przed nią cyfrę 1 (w analogiczny sposób powstała liczba 10 w systemie dziesiętnym) w ten sposób otrzymujemy cyfrę 10 rozumianą jako  zestawienie cyfry jeden i cyfry zero.

Następne cyfry dziesiętne: 3, 4 w systemie dwójkowym zapisujemy jako 11, 100. Abyście łatwiej mogli wychwycić regułę zapisu liczb w systemie dwójkowym przyjrzyjcie się poniższej tabeli:

sys dwojkowy2Zauważcie, że tak w systemie dziesiętnym jak i dwójkowym nie ma liczb zaczynających się od „0”!

Konwersja (przekształcenie) liczby dwójkowej na dziesiętną:

Jako przykład posłuży nam liczba dwójkowa 11101011. Każdą z cyfr mnożymy przez malejącą potęgę liczby 2:

11101011

1 x 27 + 1 x 26 + 1 x 25 + 0 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 2 x 20

128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 235

liczba dwójkowa: 11101011 = liczba dziesiętna 235

Konwersja liczby dziesiętnej na dwójkową:

Ponownie przekształćmy liczbę dziesiętną 235 na liczbę dwójkową. W tym celu należy podzielić ją przez 2 – jeśli wynik wyjdzie z resztą po przecinku na marginesie zapisujemy cyfrę 1, a jeśli wynik będzie liczbą całkowitą (bez reszty) wtedy zapisujemy 0. Następnym etapem jest podzielenie wyniku poprzedniego dzielenia (pomijając to co uzyskaliśmy po przecinku) przez 2 i ponowne zapisanie 0 lub 1 na marginesie. Otrzymany ciąg zero-jedynkowy odczytujemy od dołu do góry:

konwersja sys dwojkowyliczba dziesiętna 235 = liczba dwójkowa 11101011

SYSTEM SZESNASTKOWY (HEKSADECYMALNY)

Jest to system liczbowy którego zaletą jest przede wszystkim zapis dużych liczb w sposób nie zajmujący dużo miejsca. Z tego powodu jest on powszechnie stosowany w programowaniu.

System szesnastkowy opiera się na 16 znakach: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Liczby ciągu tworzymy analogicznie jak w systemie dwójkowym:

sys szesnastkowy1Konwersja (przekształcenie) liczby szesnastkowej na dziesiętną:

Jako przykład posłuży nam liczba szesnastkowa A8D1. Każdą z cyfr mnożymy przez malejącą potęgę liczby 16:

A x 163 + 8 x 162 + D x 161 + 1 x 160

10 x 163 + 8 x 162 + 13 x 161 + 1 x 160 = 40960 + 2048 + 208 + 1 = 43217

Konwersja (przekształcenie) liczby dziesiętnej na szesnastkową:

Ponownie przekształćmy liczbę dziesiętną 43217 na liczbę szesnastkową. Robi się to w kilku etapach:

1. sprawdzamy między jakimi wielokrotnościami liczby 16 mieści się nasza konwertowana liczba:

konwersja16a2.  sprawdzamy po której z kolei wielokrotności liczby 16 występuje nasza konwertowana liczba – od tego zależy ilość znaków w zapisie szesnastkowym liczby

konwertowana liczba 43217 jest większa od liczby 4096, która jest 4 wielokrotnością liczby 16, dlatego nasza liczba w systemie szesnastkowym będzie miała 4 znaki

3. sprawdzamy ile razy ta wielokrotność liczby 16 mieści się w naszej konwertowanej liczbie i ewentualnie jaka będzie reszta tego dzielenia

43217 / 4096 ≈ 10,55

43217 – 10 x 4096 = 43217 – 40960 = 2257

Liczba 4096 (będąca wielokrotnością liczby 16 bezpośrednio mniejszą od liczby konwertowanej) mieści się w liczbie 43217 dziesięć razy. W dziesiętna liczba 10 w systemie szesnastkowym to A. Pozostaje nam reszta 2257.

4. z resztą postępujemy identycznie – sprawdzamy po której wielokrotności liczby 16 występuje; sprawdzamy ile razy ta wielokrotność liczby 16 mieści się w naszej reszcie i jaka ewentualnie będzie z tego kolejna reszta

konwersja16b2257 / 256 ≈ 8,82

Liczba dziesiętna 8 w systemie szesnastkowym to także 8.

2257 – 8 x 256 = 2257 – 2048 = 209

5. z kolejną resztą postępujemy analogicznie

konwersja16c209 / 16 ≈ 13,06

Liczba dziesiętna 13 w systemie szesnastkowym to D.

209 – 13 x 16 = 209 – 208 = 1

konwersja16d1 / 1 = 1

Liczba dziesiętna 1 w systemie szesnastkowym to także 1.

6. wynik konwersji otrzymujemy poprzez zestawienie ze sobą liczb w systemie szesnastkowym otrzymywanych na kolejnych etapach konwersji

liczbie dziesiętnej 43217 w systemie szesnastkowym odpowiada zapis A8D1.

Konwersja (przekształcenie) liczby szesnastkowej na dwójkową:

Cztery cyfry zapisu dwójkowego odpowiadają jednej cyfrze w zapisie szesnastkowym:

sys dwojk a szesnastPrzekształcenie liczby szesnastkowej na dwójkową polegać będzie jedynie za zamianie jednej cyfry kodu szesnastkowego na 4 cyfry kodu dwójkowego (zgodnie z powyższą tabelą):

sys dwojk a szesnast2liczba szesnastkowa: EB = liczba dwójkowa 11101011

Konwersja (przekształcenie) liczby dwójkowej na szesnastkową:

Przekształcenie liczby zapisanej w systemie dwójkowym na liczbę w zapisie szesnastkowym polega na zamianie czterech kolejnych cyfr kodu dwójkowego na jedną cyfrę kodu szesnastkowego (zgodnie z powyższą tabelą): sys dwojk a szesnast1liczba dwójkowa: 11101011 = liczba szesnastkowa EB

Uwaga! Jeśli liczba w zapisie dwójkowym będzie miała zbyt mało cyfr aby zamienić ją na liczbę w zapisie szesnastkowym wystarczy z przodu (po lewej stronie) dopisać odpowiednią ilość zer:

sys dwojk a szesnast3liczba dwójkowa 11011 = liczba szesnastkowa 1B

 

Oczywiście istnieją jeszcze inne systemy liczbowe, ale raczej nie będziemy ich wykorzystywać podczas programowania, dlatego nie zostały one tu przedstawione.

Szkoła podstawowa – propozycje ćwiczeń

1. Podstawowe zasady BHP

Przed rozpoczęciem zajęć należy przedstawić uczniom podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy z elektrochemicznymi źródłami zasilania oraz ogólne zasady bezpieczeństwa podczas pracy z prądem, np.

  • nie wolno przenosić podzespołów elektrycznych/elektronicznych, płytek stykowych czy urządzeń pomiarowych z innych stanowisk,
  • podzespoły na płytce stykowej łączymy pod kontrolą nauczyciela, przy wyłączonych źródłach zasilania,
  • układ można zasilić dopiero po sprawdzeniu jego poprawnego połączenia przez nauczyciela,
  • łączenie podzespołów oraz wykonywanie pomiarów należy wykonywać zgodnie z instrukcją i poleceniami nauczyciela (groźba uszkodzenia podzespołów lub urządzeń pomiarowych),
  • nie wolno dotykać nieizolowanych części obwodu znajdującego się pod napięciem.

2. Podstawowe pojęcia

Prąd elektryczny – uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie.

  • prąd stały -charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych,
  • prąd przemienny – charakteryzuje się okresowymi zmianami natężenia i kierunku przepływu prądu.
Ryc

Ryc

Napięcie – różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego.

Rezystancja – parametr elementu elektrycznego, którego cechą charakterystyczną jest opór jaki stawia on przepływającemu przez niego prądowi.

Kierunek przepływu prądu – przyjmuje się, że prąd płynie od „plusowego” bieguna baterii do bieguna „minusowego”.

3. Elementy zestawu podzespołów elektrycznych

IMG_5849

koszyk baterii wraz z 4 bateriami oraz przewodami (czerwony to plus zasilania, czarny to minus zasilania)

UWAGA! Gdy w koszyku znajdują się baterie nie należy zwierać bezpośrednio ze sobą przewodów wychodzących z koszyka baterii – grozi wybuchem!

.

bateria

bateria – elektrochemiczne źródło zasilania

.

.

plytka stykowa

płytka stykowa – ułatwia łączenie ze sobą podzespołów elektronicznych

.

.

.

dioda LED

dioda LED (dioda elektroluminescencyjna) – źródło światła, zamienia energię elektryczną na energię świetlną

.

.

.

rezystory

rezystory – elementy obwodu elektrycznego, których zadaniem jest ograniczanie prądu w obwodzie elektrycznym

.

.

.

IMG_7646

brzęczyk (buzzer) – sygnalizator dźwiękowy, przekształca energię elektryczną w słyszalny sygnał dźwiękowy

.

.

.

silnik

silnik – element elektromechaniczny, zamienia energię elektryczną na mechaniczną (ruch obrotowy)

.

.

.

smiglo

śmigło – wraz z silnikiem tworzy element napędowy, przetwarza energię mechaniczną (ruch obrotowy) na siłę ciągu

.

.

.

IMG_5837

gotowe przewody połączeniowe do płytek stykowych – elementy układu elektrycznego łączące ze sobą podzespoły przez które będzie płynął prąd

.

.

IMG_5836

ręcznie wykonane przewody połączeniowe do płytek stykowych – elementy układu elektrycznego łączące ze sobą podzespoły przez które będzie płynął prąd

.

.

do przeprowadzenia wszystkich proponowanych ćwiczeń niezbędny będzie także:

IMG_5844

multimetr – uniwersalny przyrząd pomiarowy łączący w sobie funkcje m.in. amperomierza (pomiar prądu), woltomierza (pomiar napięcia), omomierza (pomiar rezystancji)

.

4. Symbole graficzne podstawowych elementów układu elektrycznego/ elektronicznego

zrodlo zasilania

symbol graficzny źródła zasilania

.

.

.

symb rezystora

symbol graficzny rezystora

.

.

.

symb diody

symbol graficzny diody świecącej

.

.

.

symb buzzera

symbol graficzny brzęczyka

.

.

.

symb silnika

symbol graficzny silnika

.

.

.

symb woltomierza

symbol graficzny woltomierza

.

.

.

symb amperomierza

symbol graficzny amperomierza

.

.

.

symb omomierza

symbol graficzny omomierza

.

.

.

symb linie poloczone

symbol graficzny linii obwodu połączonych ze sobą elektrycznie

.

.

.

symb linie niepoloczone

symbol graficzny linii obwodu niepołączonych ze sobą elektrycznie

.

.

5. Samodzielne przygotowanie przewodów połączeniowych do płytki stykowej (tzw. zworek)

Z przewodu należy zdjąć szarą izolację, tak by dotrzeć do poskręcanych ze sobą cieńszych przewodów. Kolejnym etapem jest ucięcie potrzebnej długości fragmentu przewodu i zdjęcie niewielkiego, ok. 1cm fragmentu izolacji na obu jego końcach. UWAGA! Druciki w przewodach są cienkie i łatwo się łamią, trzeba obchodzić się z nimi ostrożnie!

jak zworki6. Zasady korzystania z płytki stykowej

Płytka stykowa posiada otwory znajdujące się w pewnej odległości od siebie w które wkłada się „nóżki” podzespołów elektronicznych. Ten odstęp to tzw. raster i wynosi on 2,54mm (jest to standardowy raster w płytkach stykowych).

Niektóre pola są ze sobą elektrycznie połączone, co obrazuje poniższy schemat:

plytka stykowa schWzdłuż płytki mamy podłużne szyny, które służą do rozprowadzania po płytce napięcia – do nich należy podpiąć dodatni i ujemny biegun baterii.

Więcej informacji na temat obsługi płytki stykowej można znaleźć tutaj.

7.  Propozycje ćwiczeń

a) pomiar napięcia baterii

cel: nauka pomiaru napięcia baterii multimetrem; umiejętność określenia stopnia rozładowania baterii; nauka odczytywania napięcia nominalnego z obudowy baterii i porównywania go z wynikiem zmierzonym woltomierzem

zastosowane środki: różne typy baterii, baterie o różnym stopniu rozładowania, multimetr

przebieg ćwiczenia: nauczyciel wyjaśnia uczniom działanie multimetru, a następnie przeprowadza pokaz pomiaru napięcia baterii, wskazuje jak odczytać napięcie nominalne baterii, porównuje go z wynikiem uzyskanym doświadczalnie; uczniowie samodzielnie, pod kontrolą nauczyciela, dokonują pomiaru napięcia różnych baterii

pomiar napiecia baterii

b) podłączenie zasilania do jednej diody LED

cel: nauka odczytywania schematów elektrycznych i składania na ich podstawie obwodów; nauka pomiaru natężenia napięcia oraz natężenia prądu w obwodzie, uczeń wie, że aby podłączyć diodę do źródła zasilania niezbędne jest ograniczenie zbyt dużego prądu, który mógłby ją spalić

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, zworki, diody LED w różnych kolorach, rezystor

przebieg ćwiczenia: nauczyciel wyjaśnia krótko budowę baterii i biegunowość jej wyprowadzeń – „nóżek”, uczniowie na płytkach stykowych, pod kontrolą nauczyciela łączą podzespoły, zgodnie z poniższym schematem, nauczyciel wyjaśnia rolę rezystora w obwodzie oraz zasady pomiaru napięcia i natężenia prądu w obwodzie, uczniowie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela dokonują pomiarów multimetrem, sprawdzają jakie otrzymają wyniki zamieniając świecącą diodę LED na diodę w innym kolorze

cw 1acw1b

c) podłączenie do źródła zasilania równolegle 3 diod LED

cel: doskonalenie umiejętności pomiaru napięcia i natężenia w obwodzie; nauka odczytywania schematów elektrycznych i składania na ich podstawie obwodów; nauka łączenia podzespołów równolegle; porównywanie wartości napięcia i natężenia prądu w gałęzi głównej i każdej z osobnych gałęzi doprowadzających zasilanie do diod LED; nauka, że napięcie  jest takie same w gałęzi głównej i każdej z trzech gałęzi doprowadzających zasilanie do diod; nauka, że natężenie prądu jest różne w każdej z trzech gałęzi doprowadzających zasilanie do diod, ale ich suma daje natężenie w gałęzi głównej; porównywanie wyników pomiaru spadków napięć na wszystkich podzespołach i wyciągnięcie wniosków, że spadki napięć są takie same na podzespołach o identycznych parametrach (rezystory), a różne na podzespołach o różnych parametrach (np: różnokolorowe diody LED)

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, zworki, 3 diody LED w różnych kolorach, 3 rezystory

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela na podstawie schematu składają obwód na płytkach stykowych, nauczyciel przypomina zasady pomiaru napięcia w obwodzie, uczniowie dokonują pomiarów woltomierzem (pomiędzy czerwonym a czarnym przewodem od koszyka baterii, masą a miejscem przed rezystorami, masą a miejscem między rezystorami a diodami) oraz amperomierzem (między czerwonym przewodem koszyka baterii a rezystorami oraz rezystorami a diodami), a wyniki zapisują; uczniowie wraz z nauczycielem porównują uzyskane w wyników pomiarów wartości natężenia i napięcia, wyciągają wnioski z doświadczenia; uczniowie mierzą woltomierzem spadki napięć na poszczególnych rezystorach oraz diodach, zapisują uzyskane wyniki i na ich podstawie wyciągają wnioski

cw2acw2bcw2c

d) szeregowe połączenie do źródła zasilania rezystorów i diody

cel: nauka, że rezystancja rezystorów połączonych szeregowo wzrasta (sumuje się) przez co w układzie płynie mniejszy prąd, a tym samym świecenie diod LED jest słabsze

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, zworki, 3 diody LED w różnych kolorach, 3 rezystory

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela na podstawie schematu składają obwód z połączonymi szeregowo: rezystorem i 3 różnokolorowymi diodami, obserwują jasność świecenia diody, mierzą amperomierzem prąd płynący w układzie, zapisują uzyskany wynik; uczniowie zgodnie ze schematem do uprzednio złożonego obwodu dodają jeden rezystor połączony szeregowo z pierwszym rezystorem, obserwują jasność świecenia diod, mierzą przepływający w obwodzie prąd i zapisują wynik; uczniowie zgodnie ze schematem do uprzednio złożonego obwodu dodają kolejny rezystor, który z pozostałymi także będzie połączony szeregowo, obserwują jasność świecenia diod, mierzą prąd i zapisują wyniki; uczniowie analizują otrzymane wyniki, z pomocą nauczyciela próbują sformułować wnioski

cw4ccw4bcw4a

e) połączenie do źródła zasilania równolegle 3 rezystorów i szeregowo 3 diod LED

cel: nauka, że rezystancja rezystorów połączonych równolegle maleje przez co w układzie płynie większy prąd, a tym samym świecenie diod LED jest mocniejsze

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, zworki, 3 diody LED w różnych kolorach, 3 rezystory

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela, na podstawie schematu, składają obwód z rezystorem i diodami połączonymi szeregowo na płytkach stykowych, obserwują jasność świecenia diod, mierzą prąd płynący między diodami, a wyniki zapisują; uczniowie, zgodnie ze schematem, włączają do obwodu kolejny rezystor, który będzie połączony równolegle z pierwszym rezystorem, ponownie obserwują jasność świecenia diod, mierzą prąd jaki przepływa między nimi, a następnie zapisują wynik; uczniowie analogicznie dokładają do obwodu trzeci rezystor, przeprowadzają obserwacje i zapisują wyniki; uczniowie analizują otrzymane wyniki, z pomocą nauczyciela próbują sformułować wnioski

cw3c

cw3b

cw3a

f) połączenie do źródła zasilania równolegle 3 rezystorów i szeregowo 3 diod LED

cel: nauka, że prąd w układzie nierozgałęzionym jest jednakowy w każdym punkcie; w układzie rozgałęzionym suma prądów w każdej z gałęzi jest równa wartości natężenia w głównej linii obwodu

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, zworki, 3 diody LED w różnych kolorach, 3 rezystory

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela, na podstawie schematu, składają obwód z rezystorem i diodami połączonymi szeregowo na płytkach stykowych, amperomierzem sprawdzają wartość prądu w różnych punktach obwodu; uczniowie włączają do obwodu kolejne dwa rezystory, połączone z pierwszym rezystorem równolegle, mierzą wielkość prądu w każdej z gałęzi bocznych i porównują z natężeniem w głównej linii obwodu; uczniowie analizują otrzymane wyniki, z pomocą nauczyciela próbują sformułować wnioski

cw3ccw3a

g) podłączenie buzzera do źródła zasilania

cel: nauka, że energię elektryczną można zamienić w dźwięk

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, zworki, buzzer

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela, na podstawie schematu, składają obwód na płytkach stykowych

IMG_8296

h) podłączenie silnika do źródła zasilania, budowa jeżdżącego pojazdu

cel: nauka, że energię elektryczną można zamienić w energię mechaniczną

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, silnik, 4 koła, śmigło, opaski plastikowe do mocowania silnika i osi kół

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela budują pojazd

przyklad_wykonania_robota

i) praca silnika z obciążeniem i bez obciążenia

cel: nauka, że mocniej obciążony silnik pobiera więcej prądu z baterii

zastosowane środki: koszyk baterii, 4 baterie 1,5V, płytka stykowa, silnik, 4 koła, śmigło, opaski plastikowe do mocowania silnika i osi kół

przebieg ćwiczenia: uczniowie z pomocą nauczyciela budują pojazd, mierzą prąd w obwodzie; do silnika podłączają śmigło i ponownie mierzą natężenie prądu; uczniowie analizują otrzymane wyniki, z pomocą nauczyciela próbują sformułować wnioski.

Pomiar prądu:

- bez śmigła ok 0,39Abez_smigla

 – ze śmigłem ok 1,3A:

obciazenie_smiglo

Uwagi końcowe:

Podczas pomiaru prądu silnika tańszymi multimetrami może wystąpić kłopot z otrzymaniem stabilnego wyniku. Związane jest to z zakłóceniami emitowanymi przez silnik podczas jego pracy. Zakłócenia powstają na skutek iskrzenia powstającego na połączeniu szczotki-komutator. Zakłócenia te można eliminować poprzez dołączenie do wyprowadzeń silnika kondensatora ceramicznego 100nF.